top of page

REGULAMIN ZAWODÓW

TERMIN I MIEJSCE

Bieg Ultra Turnicki, zwany dalej Zawodami, odbędzie się 22 czerwca 2024 r. w Rybotyczach, powiat przemyski, województwo podkarpackie. Biuro Zawodów oraz Strefa Startu będą zlokalizowane na terenie Gospodarstwa Rolno-Rybackiego i Turystycznego "Nad Potokiem", 37-742 Rybotycze

Biuro Zawodów będzie czynne w dniu zawodów 22 czerwca w godzinach 7.00 - 11.00 oraz w dniu poprzedzającym zawody 21 czerwca w godzinach 15.00 - 21.00. 

Parking dla uczestników zorganizowany zostanie wzdłuż drogi przed wjazdem do Gospodarstwa. Parking będzie oznaczony. Prosimy nie wjeżdżać przez bród na teren Gospodarstwa, ponieważ strefa ta jest wyłączona z ruchu. 

Wskazówki dojazdu. 

ORGANIZATOR

Organizatorem Biegu jest firma ADAM CZAJKOWSKI Business Training

ul. Heroldów 10A, 01-991 Warszawa, NIP 8871516627, REGON 891542981,

zwana dalej Organizatorem. 

W sprawach związanych ze startem w biegu można pisać na adres:

trail@tusiebiega.pl

Oficjalną stroną Biegu jest www.ultraturnicki.pl

Partnerzy Zawodów: Gmina Fredropol, Gmina Ustrzyki Dolne

CEL ZAWODÓW

Popularyzacja biegania, świadomego i zdrowego trybu życia. 

Promowanie biegania na terenach leśnych i górskich. 

Integracja i edukacja środowiska biegaczy. 

Wyłonienie najlepszych biegaczy górskich.

Łączenie sportowej rywalizacji z odpowiedzialną turystyką. 

Promocja regionu Pogórza Przemyskiego wśród biegaczy i ich rodzin. 

Edukacja krajoznawcza i historyczna. 

Zawody odbędą się na trzech dystansach:

 • DZIKI OBYCZ 23 KM (ITRA 1)

 • PRZEŁOM WIARU 42 KM (ITRA 2)

 • RELIKTOWE ŹRÓDŁA 65 KM (ITRA 3)

TRASA DZIKI OBYCZ 23 KM

RODZAJ TRASY: liniowa 

START: Gospodarstwo "Nad Potokiem" 22 czerwca, godzina 9.00

META: Hotel Arłamów

Powrót z Hotelu Arłamów transportem Organizatora, odjazd co 30 minut

DŁUGOŚĆ: 23 KM

SUMA PRZEWYŻSZEŃ: 780 M

DOKŁADNY PRZEBIEG TRASY PRZEDSTAWIA MAPA (publikacja map wkrótce)

PUNKTY ODŻYWCZE: Punkt na mecie

LIMIT CZASOWY: 4H

ILOŚĆ MIEJSC: 80

OZNAKOWANIE TRAS: Taśmy i drogowskazy w miejscach skrętów

TRASA PRZEŁOM WIARU 42 KM

RODZAJ TRASY: liniowa

START: Hotel Arłamów, 22 czerwca, godzina 12.00

Dowóz na miejsce Startu transportem Organizatora

Odjazd transportu godzina 11.15 ze Strefy Startu w Gospodarstwie "Nad Potokiem"

META: Gospodarstwo "Nad Potokiem"

DŁUGOŚĆ: 42 KM

SUMA PRZEWYŻSZEŃ: 660 M

DOKŁADNY PRZEBIEG TRASY PRZEDSTAWIA MAPA (publikacja map wkrótce)

PUNKTY ODŻYWCZE: 3 punkty 14, 26 (napoje) i 32 km

LIMIT CZASOWY: 7H

ILOŚĆ MIEJSC: 60

OZNAKOWANIE TRASY: Taśmy i drogowskazy w miejscach skrętów

TRASA RELIKTOWE ŹRÓDŁA 65 KM

RODZAJ TRASY: pętla

START I META: Gospodarstwo "Nad Potokiem", godzina o 9.00

DŁUGOŚĆ: 65 KM

SUMA PRZEWYŻSZEŃ: 1440 M

DOKŁADNY PRZEBIEG TRASY PRZEDSTAWIA MAPA (publikacja map wkrótce)

PUNKTY ODŻYWCZE: 4 punkty 23, 38, 50 (napoje) i 55 km

LIMIT CZASOWY: 11H

LIMIT CZASOWY NA PIERWSZYM PUNKCIE 23 km: 4H

zawodnicy, którzy nie zmieszczą się w limicie Pierwszego Punktu kończą trasę w Hotelu Arłamów i zostaną przewiezieni transportem Organizatora do Strefy Startu

ILOŚĆ MIEJSC: 60

OZNAKOWANIE TRASY: Taśmy i drogowskazy w miejscach skrętów

TRASY I DYSTANSE
WPISOWE I PAKIETY

TRASA DZIKI OBYCZ 23 KM

DO 31 MARCA - 115 zł

DO 30 KWIETNIA - 135 zł

DO 9 CZERWCA - 145 zł

TRASA PRZEŁOM WIARU 42 KM

DO 31 MARCA - 155 zł

DO 30 KWIETNIA - 175 zł

DO 9 CZERWCA - 195 zł

TRASA RELIKTOWE ŹRÓDŁA 65 KM

DO 31 MARCA - 195 zł

DO 30 KWIETNIA - 225 zł

DO 9 CZERWCA - 255 zł

LIMIT STARTUJĄCYCH

Limit wypełniany jest według kolejności dokonanych wpłat. 

KONKURS "WYGRAJ PAKIET"
Na każdej z tras Zawodów Organizator wylosuje Pakiet 
gratis według następujących zasad:

 • losowanie odbędzie się wśród pierwszych 25 osób, które prawidłowo zarejestrują się i opłacą wpisowe

 • losowanie zostanie nagrane i opublikowane na mediach społecznościowych Zawodów

 • spośród 25 pierwszych zakupionych Pakietów na każdej z tras wylosujemy jeden Pakiet (łącznie trzy)

 • zwycięzcy otrzymają zwrot Wpisowego na numer konta podany Organizatorowi po otrzymaniu informacji o wygranej

REZYGNACJA Z PAKIETU

W przypadku rezygnacji do dnia 15 maja włącznie, Organizator zwraca 50% wpłaconego wpisowego. Od dnia 16 maja przyjmujemy rezygnacje bez zwrotu wpisowego. Informację o rezygnacji prosimy przesłać na adres mailowy: trail@tusiebiega.pl

PRZEPISANIE PAKIETU NA INNEGO ZAWODNIKA

Organizator dopuszcza przekazanie przez Zawodnika wpłaconego przez niego wpisowego i miejsca na liście startowej innemu Zawodnikowi w terminie do dnia
1 czerwca 2024r. 

Warunkiem jest poniesienie opłaty manipulacyjnej w wysokości 25 zł, wniesionej na konto Organizatora. Nr konta zostanie przesłany w odpowiedzi na maila. 

Zawodnik, na którego przenoszony jest Pakiet musi się zarejestrować i zaznaczyć wymagane zgody. Następnie prosimy, aby osoba rezygnująca przesłała na adres trail@tusiebiega.pl wiadomość o rezygnacji i podała imię i nazwisko nowego Zawodnika, na którego Pakiet ma być przepisany. Po weryfikacji pierwszy Zawodnik zostanie usunięty z listy startowej. 

Zabronione jest odsprzedawanie miejsc startowych w celach handlowych. 

PRZENIESIENIE PAKIETU NA INNY DYSTANS

Zawodnik, który dokonał zgłoszenia i wpłacił wpisowe, może zmienić dystans biegu wysyłając wiadomość do Organizatora na adres trail@tusiebiega.pl, jednak nie później niż do dnia 1 czerwca 2024r. 

Zmieniając trasę na dłuższą Zawodnik jest zobowiązany do uregulowania różnicy w wysokości wpisowego (z odpowiedniego okresu).

W przypadku, kiedy przeniesienie pakietu dotyczy zmniejszenia dystansu, Organizator nie zwraca różnicy wpisowego. 

Przepisanie pomiędzy dystansami będzie możliwe jedynie w przypadku wolnych miejsc na danej trasie. 

W przypadku, gdy zgłoszony Zawodnik nie weźmie udziału w Zawodach (nie odbierze pakietu startowego) lub nie ukończy Zawodów wpisowe nie podlega zwrotowi. 

Wpisowe nie podlega zwrotowi, jeśli Zawodnik nie zarejestrował się w systemie lub dokonał wpłaty pomimo widocznej informacji o braku wolnych miejsc. 

Po zarejestrowaniu zgłoszenia i zaksięgowaniu wpisowego dane Zawodnika zostaną opublikowane na liście startowej na stronie Zawodów. Po zaksięgowaniu wpłaty Zawodnik będzie oznaczony na liście osób potwierdzonych wpisem Wpisowe - Tak. 

Organizator nie przepisuje pakietów na inne zawody oraz nie wysyła pakietów startowych. 

Wpisowe należy wpłacać po wypełnieniu formularza rejestracyjnego poprzez system online.

Nie ma możliwości opłacenia Wpisowego w gotówce.

W przypadku konieczności zmiany terminu Zawodów niezależnej od Organizatora wpisowe zostanie automatycznie przeksięgowane na nowy termin wskazany przez Organizatora. 

W przypadku braku możliwości zorganizowania Zawodów w nowym terminie wpisowe zostanie zwrócone w kwocie pomniejszonej o koszty administracyjne (ich wysokość będzie zależna od czasu, w jakim zawody zostaną odwołane). 

Skrócenie, zmiana przebiegu trasy oraz odwołanie rywalizacji na którejś z tras lub całkowite odwołanie Zawodów w czasie ich trwania nie stanowi podstawy do zwrotu wpisowego. 

W przypadku odwołania Zawodów z winy Organizatora przed ich rozpoczęciem, Zawodnikom przysługuje zwrot wpisowego. 

ZMIANA TERMINU
/ ODWOŁANIE ZAWODÓW
 • Zawodnik zobowiązany jest do prawidłowego wypełnienia formularza na stronie zapisów i opłacenia wpisowego. 

 • Zawodnik musi zaakceptować Regulamin Zawodów i wymagane zgody. 

 • Limit Zawodników startujących ustanawia się w liczbie 200 osób łącznie. 

 • Organizator może dopuścić do startu (poza limitem zgłoszeń) dodatkową liczbę Zawodników, między innymi przedstawicieli Partnerów, Patronów, Sponsorów. 

 • W Zawodach mogą wystartować osoby, które do dnia 22 czerwca 2024r. ukończyły 18 rok życia. 

 • Zawodnicy powyżej 18 roku życia zobowiązani są przy odbiorze pakietu startowego do złożenia oświadczenia, że biorą udział w Zawodach na własną odpowiedzialność. 

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdrowie i życie Zawodników w związku z ich udziałem w Zawodach. Ewentualne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków leży po stronie uczestnika Zawodów. 

 • Każdy Zawodnik dokonując wyboru trasy powinien realnie ocenić swoje aktualne doświadczenie, stan zdrowia, możliwości fizyczne oraz kondycję. 

 • Zawodnicy, którzy zdecydują się na start w Zawodach muszą mieć świadomość czekającego ich wysiłku i zmęczenia podczas biegu oraz poziomu trudności tego biegu, długości dystansu i zmiennej pogody. 

 • Poruszając się na trasach Zawodów każdy z Zawodników zobowiązany jest do korzystania z wgranego tracka (do pobrania na stronach tras) i włączenia powiadomień o zejściu z trasy. Oznakowanie tras nie zwalnia Zawodników z obowiązku samodzielnego kontrolowania przebiegu trasy. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie trasy przez Zawodnika. 

 • Zawodnicy pokonujący dystans Zawodów w sposób niedozwolony i niezgodny z zasadami niniejszego Regulaminu zostaną zdyskwalifikowani. 

 • Zabrania się startu Zawodnikom będącym pod wpływem środków odurzających. Osoby naruszające ten zakaz zostaną zdyskwalifikowane i usunięte z trasy Zawodów.

 • Organizator ze względu bezpieczeństwa nie dopuszcza do udziału Zawodników z psami. 

 • Zawodnik zobowiązany jest do posiadania w dniu Zawodów dowodu osobistego lub paszportu oraz do okazania go przy rejestracji w Biurze Zawodów. 

 • Jeśli Zawodnik nie będzie stosował się do Regulaminu, będzie stwarzał zagrożenie lub negatywnie wpływał na wizerunek Zawodów, może w przyszłych edycjach nie zostać dopuszczony do startu. 

WARUNKI UCZESTNICTWA
KLASYFIKACJA

Podczas Zawodów, na każdej z tras prowadzona będzie Klasyfikacja Ogólna Kobiet i Mężczyzn, bez Klasyfikacji Wiekowej . Nagrodzimy trzy pierwsze miejsca na każdym dystansie, w kategorii Kobieta i Mężczyzna, czyli łącznie 6 osób na dystans. 

Podczas Zawodów prowadzony będzie profesjonalny pomiar czasu. Obowiązkiem Zawodnika jest dostosować się do instrukcji obsługi w zakresie prawidłowego umieszczenia numeru startowego i przejścia przez bramki pomiarowe. 

WYPOSAŻENIE
OBOWIĄZKOWE

TRASA DZIKI OBYCZ 23 KM

 • aktywny telefon przez cały czas trwania Zawodów

 • wpisany numer kontaktowy do Organizatora  

 • numer startowy w widocznym miejscu z przodu

 • dowód osobisty lub paszport

 • wgrany track z przebiegiem trasy, do pobrania TUTAJ

 • napełniony pojemnik na napoje o pojemności minimum 0,5L

 • własny kubek i sztuciec (na punktach odżywczych nie będzie jednorazowych naczyń)

TRASA PRZEŁOM WIARU 42 KM

 • aktywny telefon przez cały czas trwania Zawodów

 • wpisany numer kontaktowy do Organizatora  

 • numer startowy w widocznym miejscu z przodu

 • dowód osobisty lub paszport

 • wgrany track z przebiegiem trasy, do pobrania TUTAJ (publikacja wkrótce)

 • napełnione pojemniki na napoje o łącznej pojemności minimum 1L

 • kurtka przeciwdeszczowa

 • czapka lub chusta wielofunkcyjna

 • własny kubek i sztuciec (na punktach odżywczych nie będzie jednorazowych naczyń)

TRASA RELIKTOWE ŹRÓDŁA 65 KM

 • aktywny telefon przez cały czas trwania Zawodów

 • wpisany numer kontaktowy do Organizatora  

 • numer startowy w widocznym miejscu z przodu

 • dowód osobisty lub paszport

 • wgrany track z przebiegiem trasy, do pobrania TUTAJ (publikacja wkrótce)

 • napełnione pojemniki na napoje o łącznej pojemności minimum 1L

 • kurtka przeciwdeszczowa

 • czapka lub chusta wielofunkcyjna

 • folia NRC

 • własny kubek i sztuciec (na punktach odżywczych nie będzie jednorazowych naczyń)

Na wszystkich trasach zaleca się posiadanie i używanie preparatu przeciw kleszczom

DEPOZYT

Organizator zapewnia Depozyt, można z niego skorzystać w Biurze Zawodów, pod warunkiem przyniesienia rzeczy spakowanych w worek, torbę lub plecak. Systemem ewidencyjnym Depozytu jest numer startowy. Odbiór zdeponowanych rzeczy tylko na podstawie okazanego numeru startowego. 

SYTUACJE AWARYJNE

W przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych na trasie, Zawodnik jest zobowiązany do zawiadomienia Organizatora (numer telefonu wydrukowany na numerze startowym) lub poinformowania obsługi na trasie. 

OPIEKA MEDYCZNA

Punkt pomocy medycznej i zespół ratowniczy zlokalizowany będzie w Strefie Startu w Gospodarstwie "Nad Potokiem"

ZEJŚCIE Z TRASY

Zawodnik jest zobowiązany do poinformowania Organizatora lub obsługi na trasie o rezygnacji z udziału w Zawodach. Możliwe warianty zejścia, do ustalenia z obsługą biegu:

 • zejście na Punkcie Odżywczym i powrót z obsługą punktu

 • wezwanie Pary Dyżurnej (kontakt na numerze startowym)

 • wezwanie własnego transportu po poinformowaniu Organizatora o zejściu z trasy

PARA DYŻURNA

Podczas trwania Zawodów w pobliżu kumulacji największej ilości Zawodników, na ile pozwala dojazd kołowy, będzie przemieszczać się Para Dyżurna. W przypadku sytuacji awaryjnej (upadku, awarii sprzętu, nagłego bólu, kontuzji) można skorzystać z pomocy, kontaktując się z Organizatorem lub bezpośrednio z Parą Dyżurną z pomocą numerów umieszczonych na numerze startowym)

DOZWOLONY
ZAKRES SUPPORTU

Pomoc z zewnątrz dozwolona jest podczas Zawodów jedynie we wskazanych poniżej miejscach. Pozostałe miejsca są zakazane, a pojawianie się tam supportu spowoduje utrudnienia w ruchu Zawodników oraz mieszkańców, przez co Zawodnik może zostać zdyskwalifikowany. 

MIEJSCA DOZWOLONE DLA SUPPORTU INDYWIDUALNEGO ZAWODNIKÓW

Hotel Arłamów (wydzielone miejsce - LINK)

Grąziowa wieś (wydzielone miejsce - LINK)

Cisowa wieś (wydzielone miejsce - LINK)

OCHRONA ŚRODOWISKA

Zawody odbywają się na terenie dzikiej przyrody i Organizator informuje, że zakazuje pozostawienia jakichkolwiek śmieci na trasie Zawodów, niszczenia przyrody, zrywania roślin, czy celowego zakłócania spokoju zwierząt. 

Śmieci pozostawić można jedynie na Punktach Żywieniowych i Mecie. 

Oznakowanie trasy jest rozstawiane przez Organizatora bezpośrednio przed Zawodami i sprzątane zaraz po. 

Pamiętajmy o szacunku dla mieszkańców i innych użytkowników tras. 

OCHRONA
DANYCH OSOBOWYCH

Zawodnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku przez Organizatora Zawodów w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia imprezy, w tym na zamieszczanie ich w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych czy drukowanych. 

Zawodnik wyraża zgodę na otrzymywanie od Organizatora (na adres mailowy) informacji na temat Zawodów i możliwości wzięcia udziału w innych Zawodach. 

Zawodnik wyraża zgodę na publikację jego wizerunku w relacjach z Zawodów umieszczonych na stronie internetowej, w mediach oraz materiałach promocyjnych Zawodów przez Organizatora oraz jego Partnerów.

Warunkiem uczestnictwa w Zawodach jest również zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym, przez administratora danych w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018r. oraz ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO), którym jest Adam Czajkowski Business Training z siedzibą w Warszawie, w celu i zakresie niezbędnym do realizacji Zawodów, w tym do publikacji danych Zawodnika na listach startowych oraz listach z wynikami. 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zawodów. 

POSTANOWIENIA
KOŃCOWE

Wszystkich uczestników Zawodów obowiązuje niniejszy Regulamin. Każdy uczestnik Zawodów dokonujący zgłoszenia oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go, oraz zobowiązuje się do jego respektowania. 

Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec uczestników Zawodów. Nie zapewnia jednak jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością Zawodnika na imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników Zawodów.  

bottom of page